Certifikace společnosti

Naše společnost je držitelem norem ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, EN ISO 1090-2:2018, EN ISO 3834-2:2005, ISO 9001:2015 a certifikátu Bisnode AAA.

 

Rekomont a.s. aktivně pracuje s normou ISO 9000 Systém managementu kvality (SMK) již od roku 1998 a to včetně nejnovějších ekologických pravidel, stanovených normou 14001 i normou 45001 upravující BOZP.

V roce 2020 jsme na základě zvyšování kvality řízení společnosti splnili podmínky pro recertifikaci ISO 9001:2015. Touto recertifikací dokládáme a zajištujeme systém managementu kvality, prokazující schopnost poskytovat produkty v souladu s příslušnými předpisy a požadavky naších zákazníků a investorů. Certifikace nás zavazuje k soustavné vysoké úrovni výrobního procesu  i ke stabilní a vysoké kvalitě produktu a služeb. Rovněž nás zavazuje ke kontinuálnímu školení a vzdělávání našich zaměstnanců,  čímž se nám daří udržovat vysoký standard služeb. Umožnuje nám účastnit se výběrových řízeních a přinášet zefektivnění způsobů řízení napříč společností, pružněji reagovat na situaci trhu a přizpůsobit se požadavkům zákazníků. Zavádíme nové technologie a realizujeme je pomocí nových inovovaných zařízení.

Na začátku roku 2020 naše společnost přešla z normy pro Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), normy ISO  18001:2007 OHSAS, na novou mezinárodní normu ČSN ISO 45001:2018, která plně vystihuje zodpovědný přístup naší společnosti ke zdraví a bezpečnosti našich pracovníků a všech dalších osob, vstupujících na naše pracoviště. Normu, která má zajistit bezpečné pracovní prostředí, preventivně nastavit systém proti vzniku nehod, úrazů a nemocí z povolání. Standard ISO 45001:2018 je mezinárodně uznávaným dokumentem, který je aplikován od března 2018, aby zaváděl, řídil, monitoroval a komplexně zlepšoval výkonnost celé společnosti z pohledu BOZP.

Rozdíl mezi systémy založenými na normách jako je OHSAS 18001 a ISO 45001 je, že ISO 45001 je proaktivním systémem. Jinými slovy, nová norma ISO se zabývá budoucností. Proto „dnes“ myslíme na to, co se může stát “zítra” a snažíme se předem odstranit možné příčiny, jež   by mohly  způsobit vznik takové nežádoucí události. Dnešním pohledem „do budoucnosti“ zvyšujeme úroveň ochrany života a zdraví našich zaměstnanců. Klíčové rozdíly, které se vyskytují v novém systému řízení BOZP a které nejsou zákonně vyžadovány, jsou zejména: cíle BOZP, zabývání se incidenty, nehodami a přijímáním nápravných opatření, stanovování možných rizik při pracovní činnosti a zamezení opakování těchto nežádoucích situací.  V rámci  snížení rizik monitorujeme účinnost těchto opatření preventivními kontrolami na stavbách a proaktivně je podporujeme rozhodnutími vedoucích pracovníků v průběhu přípravy a samotného výrobního procesu až po předání realizovaného projektu.

Ochranu zdraví našich zaměstnanců a všech účastníků staveb vnímáme jako prioritu a usilujeme o maximální předvídavost. Na základě našich i cizích chyb provádíme vyhodnocování takových situací („Učící se organizace“) a přijímáme opatření předcházející daným pochybením. Cílem je nastavit správná rozhodnutí a postupy.

V lednu 2020 jsme splnili podmínky pro obdržení recertifikace Systému Environmentálního Managmentu ISO: 14001:2015 a to dlouhodobě zavedeným systémem ochrany životního prostředí, na základě efektivního řízení enviromentálních otázek dle legislativy, za pomoci prevence, předcházející znečištěním životního prostředí, snížením spotřeby energie a přírodních zdrojů.

Předcházením nebezpečným situacím a tím snížením případných rizik, ohrožení ochrany životního prostředí, kterým předcházíme prostřednictvím pravidelného vzdělávání našich zaměstnanců a subdodavatelů. Doufáme, že tento zodpovědný přístup k životnímu prostředí a budoucnosti naší planety je dobrým příkladem pro subjekty na všech úrovních, se kterými naše společnost přichází do spolupráce.

Od založení v roce 1990 se společnost Rekomont, a.s.  zabývá výstavbou průmyslových technologických celků. Pro tuto výstavbu je důležité neustále splňovat nejnovější technologické požadavky na kvalitu montážních a konstrukčních prací, které provádí v souladu s platnými technickými normami (ČSN, EN a GAS).

Díky kvalitnímu vzdělávání a technickému vybavení naší společnosti jsme v lednu 2021 dosáhli recertifikace normy EN 1090-2:2018. Norma určuje technické a jakostní požadavky výrobců ocelových a/nebo hliníkových konstrukcí odpovídající úrovně mechanické únosnosti a stability, použitelnosti a trvanlivosti. Proběhl také dozorový audit na  EN ISO 3834-2:2015.  Splňujeme stanovené požadavky na jakost tavného svařování kovových materiálů v dílnách a/nebo na montážích, současné požadavky a podmínky pro realizace zakázek v plynárenství, ve výrobě kovových konstrukcí a obecně ve stavebnictví. Současně proběhl dozorový audit na ČSN EN ISO 9001, 14001 a 45001. Tím byl naplněn požadavek pro udržení zavedeného Integrovaného Systému Managementu ISM.

Dobře odvedená práce celé společnosti na našich zakázkách nám pomohla v roce 2019 získat ocenění a certifikát od společnosti Bisnode v nejvyšším stupni AAA, což potvrzuje, že společnost hospodaří se ziskem. Certifikát potvrzuje, že jeho držitel přísně nakládá se svými vstupy a efektivně je mění na kvalitní výrobky nebo služby. Přísná kritéria ratingu zaručují exkluzivitu společnosti, která toto ocenění získala, a tak potvrzuje její silnou pozici na trhu. Certifikát Bisnode se vydává ve třech stupních AAA, AA, A.

V lednu 2022 proběhl ve společnosti Rekomont, a.s. druhý dozorový audit na ISM, který je řízen ČSN EN ISO 9001, 14001 a 45001 a dozorový audit na získanou certifikaci dle ČSN EN ISO 3834 a 1090-2 pro svařování kovových konstrukcí. Požadavky uváděných norem byly splněny, proto je společnost oprávněna certifikáty používat po dobu dalšího roku. 

V tomto roce se budeme připravovat na recertifikační audit, který bude mnohem náročnější. V rámci interních auditů budou přezkoumány všechny vnitropodnikové směrnice, Technologické a Pracovní postupy budou doplněny, případně přepracovány tak, aby bylo dosaženo ještě lepší a praktičtější kooperace mezi jednotlivými útvary a tím i vazby mezi jednotlivými procesy. Hlavním cílem však nadále zůstává kvalitně provedená práce, ohled na ekologické aspekty, bezpečnost práce a spokojenost zákazníků.