Aktuální informace a reference /

Reference, aktuality, podpora a činnost společnosti Rekomont a.s.

realizované stavby 2020

 

Nový Golf, a.s.

Přístavba zimní zahrady k budově a hotelu golf – základ“

Termín realizace: 17.2.2020 – 6.4.2020

 

Jedná se o novostavbu přístavby zimní zahrady ke stávající budově A hotelu Golf. Stavba zahrnuje provedení základových konstrukcí z betonových pasů a podlahy terasy z ocelové konstrukce, VSŽ plechu a vlastní betonové podlahy.  

 

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.:

 „SÚ NTL PLYNOVODŮ – CUKROVARNICKÁ, U Podchodu, Evropská, Praha 6“

 Termín realizace: 6.4.2020

 

Jedná se o stavbu rekonstrukce stávajícího ocelového NTL plynovodu DN200, který je na pokraji své životnosti a na kterém by v budoucnu mohlo dojít k únikům plynu. Tento NTL plynovod bude vyměněn za plynovod d90 a bude napojen na STL plynovod, tudíž se v dané lokalitě zvýší tlaková hladina a toto pomůže ke stabilitě stávající sítě. Tato realizace obsahuje celkem 617 m zrekonstruovaného plynovodu a 22 ks rekonstruovaných plynovodních přípojek. Vzhledem k provádění prací v době epidemie COVID 19 v rámci ČR byli upraveny montážní práce na bez-odstávkovou technologii, kdy během rekonstrukce plynovodních přípojek nedojde k odstavení objektů od plynu, jelikož je použit mimochod pro vedení plynu. Tímto opatřením jsme zamezili styku našich pracovníků s dotčenými správci či majiteli objektů a neomezujeme komfort odběratelů plynu v těchto nelehkých dnech.

 

Pražská plynárenská servis Distribuce, a.s.:        

 „SÚ STL/NTL plynovodů ul. Juarézova, Českomalínská a okolí, Praha 6“

 Termín realizace: 6.4.2020

 

Provádíme rekonstrukce stávajících plynovodů, kdy nejstarší část plynovodního potrubí je z roku 1940. V rámci drtivé většiny stavby jsou nové plynovody realizovány pomocí protahování do stávajících plynovodů, čímž jsme omezili množství zemních prací v rezidentní čtvrti plné státních ambasád a zachovali jejich jistý komfort. Jedná se o rozsáhlou stavbu s 1357 m rekonstruovaných plynovodů, kdy značnou část tvoří větší dimenze d400 a d315 s celkovým počtem 41 ks plynovodních přípojek. Provádíme stejně jako na akci Cukrovarnická (montážní práce na bez-odstávkovou technologii).


Gas Net, s.r.o., Innogy ČR a.s.:

 „Rekonstrukce MS Mělník Sportovní“

 Termín realizace: 6.4.2020

 

Jedná se o stavbu v sídlištní části města Mělníka, kdy se pokračuje v trendu zvýšení tlakové hladiny NTL na STL a tím zvýšení stability sítě. Pro zachování stávajících komunikací a co nejmenšího dopravního omezení využíváme metodu protahování potrubí stávajícím plynovodem. Stavba obsahuje realizaci 568 m plynovodu a 22 ks plynovodních přípojek.

 


Nemocnice Na Bulovce

„Stavební úpravy v budově gynekologicky porodní kliniky v Nemocnici na Bulovce“

Termín realizace: 13.11.2020 – 21.2.2020

 

Stavebními úpravami dojde k dispozičním změnám, modernizac prostor a maximálního pohodlí rodiček a novorozenců.

Budou vybudovány 2 porodní apartmány větně sociálního zázemní dle současných nejmodernějších trendů porodnictví, místo současných tzv. slehárenských boxů v místnosti sterilizace a eklampsie. Dále dojde k prosunutí místností pro mytí lékařů a vytvoření nového prostoru pro sterilizaci nástrojů. 2. NP. Ve 3 NP budou vytvořeny denní místnosti pro lékaře a sociální zázemní.

 

Nemocnice Na Bulovce

PRACOVIŠTĚ MAGNETICKÉ REZONANCE MAGNETOM TRIO A TIM SYSTÉM 3 TESLA V NEMOCNICI NA BULOVCE“

Termín výstavby: 02–2020 – 30.8.2020

 

Jedná se o rekonstrukci budovy Radiodiagnostického objektu z roku 1989 v objektu Nemocnice Na Bulovce, která slouží k lékařské diagnostice a léčbě onkologických pacientů.

Technicky náročnou adaptací pavilonu 16, 1PP zajistíme kvalitní zázemí a vestavbu pro nejmodernější technologie pro osazení přístrojem magnetické rezonance Tesla 3, kdy touto adaptací vznikne plnohodnotné odborné pracoviště využívající nejmodernějších lékařských technologií. Vestavba bude podporovat nejmodernější TZB technologie včetně chlazení, vzduchotechniky, elektroinstalací a rekuperačních jednotek s dálkovým řízením všech technologií. Objekt je napojen na areálové rozvody inženýrských sítí: vodovod, jednotnou kanalizaci pro splaškovou odpadní vodu a dešťovou vodu, rozvody el. energie, rozvody slaboproudu.

Vzniknou dále nová a moderní sociálního zařízení pro pacienty, lékařský personál, prostorné a moderní vstupní prostory a spojovací koridory včetně zmiňovaných sítí.

Výměnou oken dojde ke zlepšení světelného standardu interiérů a k celkovému architektonickému omlazení budovy.

 

 

 

 

 

Celý článek ... 

 
ÚSPĚŠNĚ DOKONČENÉ STAVBY

ÚSPĚŠNĚ DOKONČENÉ STAVBY:

Sev.en EC, a.s.: „Oprava vratného chladícího řadu B3 (Elektrárna Chvaletice)" předmětem díla bylo provedení výměny poškozeného potrubí chladícího řádu B3. Jedná se o potrubí DN2000 PN6 o průměru 2020 mm s tloušťkou stěny 10mm a celkové délce pro opravu cca 45m.

Česká republika - Ministerstvo obrany: „Kbely, zásobník odmrazovací kapaliny pro leteckou techniku – výstavba“ předmětem stavby je výstavba skladovacího zařízení odmrazovacích kapalin pro dopravní letadla v areálu letiště Kbely vč. El. Přípojky a dodávky technologie zásobníků.

GasNet, s.r.o.: „Reko MS Roudnice nad  Labem, Sladkovského nám. + 1“  rekonstrukce NTL plynovodů a převod plynovodů na STL. Nové STL plynovody dn 160/63 nahradil původní NTL plynovody DN 300 a 100. Přípojky byly doplněny regulátory STL/NTL. Stávající ocelové NTL plynovody byly zrušeny. „Reko MS PŘÍBRAM - Hradební+1" výměna stávajících ocelových nízkotlakých plynovodů za nové PE dn 225, dn 160, dn 110. Výměna NTL plynovodů byla v trase stávajících ocelových plynovodů. Součástí stavebních úprav byla i výměna starých přípojek za nové. Přípojky jsou zakončeny HUP v pilířích nebo v zemním provedení před objekty. „Reko MS Roudnice nad  Labem - Špindlerova" předmětem stavby byla rekonstrukce NTL plynovodů. Nový NTL plynovod dn 110 nahradil původní plynovod DN 100/150/200. "Reko MS RAKOVNÍK – Nad Jamkou" předmětem stavby byla rekonstrukce NTL plynovodu, přípojek a převod plynovodů na STL. Nový STL plynovod dn 63/50 nahradil původní NTL . „Reko MS Rakovník – Václavská“ Nový plynovod PE 100 RC dn 110 bude rozdělen na větve „A,B,C,D. Tyto samostatné větve budou postupně rekonstruovány po rozpojení od stávajících plynovodů,  budou ukládány do otevřeného výkopu vč. obsypu a podsypu pískem a za pomocí balonovacích souprav budou propojeny se stávajícími plynovody.

PPD, a.s.: „Stavební úpravy NTL plynovodu Nádražní, Moulíkova, Praha 5“ Jedná se o stavební úpravy stávajících NTL plynovodů, z NTL tlakové hladiny /5 kPa/ na STL tlakovou hladinu /100 kPa/. Nové plynovody budou ukládány ve stávajících i nových trasách, převážně bude provedeno vtažení nového STL plynovodu do stávajícího. V rámci stavby bude vybudován nový propojovací plynovod PE dn 225 délka 11,0m, propojovací plynovod PE dn 63 délka 36,0m a propojovací plynovod PE dn 110 – délka 9,0m. 

Trade Centre Praha  a.s.: „Zasíťování Hořejšího nábřeží" předmětem stavby je návrh zasíťování nábřežní hrany - inženýrskými sítěmi. Tyto budou sloužit pro zásobování areálu náplavky pitnou vodou, jeho odkanalizování a rozvodem NN. Součástí je i zajištění stavební připravenosti „trubkování“ pro slaboproudé rozvody.plynovody DN 125/80.

 

Celý článek ... 

 

| 2 | | | | |