Aktuální informace a reference /

Reference, aktuality, podpora a činnost společnosti Rekomont a.s.

realizované stavby

ÚSPĚŠNĚ DOKONČENÉ STAVBY:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace: „ŽST Kutná Hora město – kompletní oprava objektu" jedná se o kompletní opravu železniční stanice vč. opravy fasád, střešních konstrukcí, výplně otvorů, klempířské práce, elektroinstalace, ZTI, ÚT, osazení nových oznamovacích a zabezpečovacích prvků.

PPSM, a.s.: „Celková rekonstrukce – stavební úpravy objektu č. 4 v areálu PP, a.s. v Michli" předmětem zakázky byly stavební úpravy v budově, úprava stávajících areálových přípojek k budově - silnoproudé i slaboproudé přípojky, umístění nových přípojek k budově – vodovodní přípojka, kanalizační přípojky včetně revizních a retenčních šachet (dešťové i splaškové), plynová přípojka se zemním regulátorem a nová přípojka slaboproudu (EPS).

 

REALIZOVANÉ STAVBY:

Trade Centre Praha  a.s.: „Zasíťování Hořejšího nábřeží" předmětem stavby je návrh zasíťování nábřežní hrany - inženýrskými sítěmi. Tyto budou sloužit pro zásobování areálu náplavky pitnou vodou, jeho odkanalizování a rozvodem NN. Součástí je i zajištění stavební připravenosti „trubkování“ pro slaboproudé rozvody.

Streicher, Plzeň, spol. s r.o.: „Reko VTL Vražkov - Roudnice nad Labem, I. etapa, II. část" rekonstrukce VTL plynovodu DN 150 PN 40, VTL plynovodní přípojky DN 80 PN 40 pro VTL RS Hracholusky a VTL plynovodní přípojky DN 100 PN 40 pro VTL RS ROSS.

Sev.en EC, a.s.: „Oprava vratného chladícího řadu B3 (Elektrárna Chvaletice)" předmětem díla je provedení výměny poškozeného potrubí chladícího řádu B3. Jedná se o potrubí DN2000 PN6 o průměru 2020 mm s tloušťkou stěny 10mm a celkové délce pro opravu cca 45m.

GasNet, s.r.o.: „Reko MS Roudnice nad  Labem, Sladkovského nám. + 1“ v roce 2018 proběhne rekonstrukce NTL plynovodů a převod plynovodů na STL. Nové STL plynovody dn 160/63 nahradí původní NTL plynovody DN 300 a 100. Přípojky budou doplněny regulátory STL/NTL. Stávající ocelové NTL plynovody budou zrušeny. „Reko MS PŘÍBRAM - Hradební+1" výměna stávajících ocelových nízkotlakých plynovodů za nové PE dn 225, dn 160, dn 110. Výměna NTL plynovodů bude v trase stávajících ocelových plynovodů. Součástí stavebních úprav je i výměna starých přípojek za nové. Přípojky budou zakončeny HUP v pilířích nebo v zemním provedení před objekty. "Reko VTL DN300 Plzeň – Severní obchvat (Újezd)" výměna VTL plynovodu DN 300 bude probíhat převážně v trase stávajícícho. Přechod komunikace bude protlakem a VTL plynovod uložen do chráničky DN 500. Dále proběhne výměna stávajících ocelových NTL plynovodů za nové PE dn 160, PE dn 110, PE dn 63. „Reko MS Roudnice nad  Labem - Špindlerova"  předmětem stavby je rekonstrukce NTL plynovodů. Nový NTL plynovod dn 110 nahradí původní plynovod DN 100/150/200. "Reko MS RAKOVNÍK – Nad Jamkou" předmětem stavby je rekonstrukce NTL plynovodu, přípojek a převod plynovodů na STL. Nový STL plynovod dn 63/50 nahradí původní NTL plynovody DN 125/80. „Reko MS Roudnice n. Labem – Kratochvílova“ nové NTL plynovody dn 110/90 nahradí původní plynovod DN 100. Stavba bude prováděna otevřeným výkopem. Součástí stavby jsou též výměny stávajících NTL plynovodních přípojek k jednotlivým odběratelům a to až po stávající HUP. „Reko MS Roudnice n. Labem – Krabčická“. Předmětem stavby je rekonstrukce NTL plynovodů a převod plynovodů na STL. Nové STL plynovody dn 63 nahradí původní NTL plynovody DN 150/100/50. Stavba bude prováděna otevřeným výkopem. Reko MS Rakovník – VáclavskáNový plynovod PE 100 RC dn 110 bude rozdělen na větve „A,B,C,D. Tyto samostatné větve budou postupně rekonstruovány po rozpojení od stávajících plynovodů,  budou ukládány do otevřeného výkopu vč. obsypu a podsypu pískem a za pomocí balonovacích souprav budou propojeny se stávajícími plynovody.

PPD, a.s.: „Stavební úpravy NTL plynovodu Nádražní, Moulíkova, Praha 5“ Jedná se o stavební úpravy stávajících NTL plynovodů, z NTL tlakové hladiny /5 kPa/ na STL tlakovou hladinu /100 kPa/. Nové plynovody budou ukládány ve stávajících i nových trasách, převážně bude provedeno vtažení nového STL plynovodu do stávajícího. V rámci stavby bude vybudován nový propojovací plynovod PE dn 225 délka 11,0m, propojovací plynovod PE dn 63 délka 36,0m a propojovací plynovod PE dn 110 – délka 9,0m. „Stavební úpravy NTL plynovodů Sopotská Opolská a okolí, Praha“ Stávající plynovody z oceli budou odpojeny, vytrhány a následně nahrazeny novými. NTL OC DN 100 bude nahrazen novým plynovodem NTL PE dn 110x6,3 SDR 17,6 z materiálu PE100 RC a NTL OC DN 150 bude nahrazen novým plynovodem PE dn 160x9,1 SDR 17,6 z materiálu PE 100 RC. Odpojený NTL plynovod bude zlikvidován. "Přístavba velínu k stávající regulační stanici" Stávající nevyhovující dvoupodlažní zázemí regulační stanice bude doplněno o přístavbu. Výška přístavby bude shodná s výškou stávajícího objektu. Obdélníková přístavba bude dvoupodlažní stejně jako zázemí stávajícího objektu. Součástí stavby je oprava vnější omítky stávajícího objektu a nový fasádní nátěr. Původní nepoužívaná vodovodní přípojka bude nahrazena přípojkou novou. Přípojná skříň elektro bude přesunuta do oplocení. Opravena a doplněna bude zpevněná plocha pro parkování, včetně opravy vjezdu a oplocení.

Česká republika - Ministerstvo obrany: „Kbely, zásobník odmrazovací kapaliny pro leteckou techniku – výstavba“ předmětem stavby je výstavba skladovacího zařízení odmrazovacích kapalin pro dopravní letadla v areálu letiště Kbely vč. El. Přípojky a dodávky technologie zásobníků.

Město  Lysá nad Labem: "Rekonstrukce bytového domu  Na Františku" jedná se o rekonstrukci domu ve 2 podlažích a rekonstrukci krovu spojenou s výměnou původní střešní krytiny. V objektu bude celkem 8 malometrážních bytů a nebytové prostory. V rámci úprav budou rekonstruovány všechny vnitřní instalace. Dispoziční řešení zahrnuje nové rozdělení příčkami tradiční zděnou i montovanou technologií, instalaci podhledů, zateplení v prostoru půdy, rekonstrukci všech vnitřních povrchů.

 

 

Celý článek ... 

 
Zasíťování Hořejšího nábřeží, Praha 5

HASIČSKÁ FONTÁNA PRAHA 2. ČERVNA 2018

RAŠÍNOVO A HOŘEJŠÍ NÁBŘEŽÍ, JIRÁSKŮV A PALACKÉHO MOST

 „Více než 1.000 hasičů ze všech krajů České republiky zamířilo do hlavního města, aby zde vzdali poctu československému státu a na motivy symfonické básně Vltava z cyklu Má Vlast společně vytvořili největší hasičskou vodní fontánu na světě... Vltava se díky hasičským stříkačkám doslova vzedmula do vzduchu a za doprovodu světel a hudby vytvořila unikátní a dosud nevídaný vizuální zážitek, kdy se před diváky odehrál světelný koncert a vodní balet několika tisíců kubických metrů vody v jednom okamžiku.“


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - EXKURZE STUDENTŮ

Odbornou exkurzi, která se uskutečnila ve dnech 24. a 31. května na naší stavbě Na Hořejším nábřeží navštívili studenti Vyšší odborné školy stavební a Střední průmyslové školy stavební Dušní 17, Střední odborné školy Jarov a studenti z Akademie řemesel Praha - Střední školy technické Zelený pruh, kde je obchodně – technická ředitelka Ing. Nikola Domažlická seznámila se studií "Revitalizace náplavek, etapa - sociální zařízení a vybavenost náplavek". Součástí exkurze byla také prohlídka stavby, kde měli studenti možnost sledovat práci našich montážních pracovníků, svářečů a strojníků.

     

POKRAČUJEME V ZASÍŤOVÁNÍ HOŘEJŠÍHO NÁBŘEŽÍ, PRAHA 5

"První stavební stroje vtrhly na náplavku na Hořejším nábřeží. Práce na zajištění zasíťování nábřeží mezi železničním a Jiráskovým mostem na Smíchově začaly už letos v únoru.  Byla tak zahájena jejich největší rekonstrukce. Práce potrvají dva roky, návštěvníky ale naštěstí velké omezení nečeká. Úprava nábřežních kobek by měla být hotova v září. Do listopadu pak bude upravován a doplněn mobiliář. Po projednání s dotčenými orgány se navíc musejí doplnit i kotevní prvky."

         

http://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/536704/bagry-pany-naplavek-smichovska-strana-uz-je-rozkopana-rekonstrukce-rasinova-nabrezi-zacina.html

 

Dne 1.3.2018 naše společnost úspěšně zahájila stavbu s názvem „Zasíťování Hořejšího nábřeží“ vedoucí od těsné blízkosti prostoru křižovatky ulic Hořejší nábřeží/ J. Plachty po prostor nábřeží s náplavkou na levém břehu Vltavy. Cílem projektu je zasíťování nábřežní hrany inženýrskými sítěmi. Tyto budou sloužit pro zásobování areálu náplavky pitnou vodou, jeho odkanalizování (likvidaci splaškových vod) a rozvodem NN, pro kobky č. 1 až č. 17, ZTI, pro napájecí body pro lodě – zemní boxy. Součástí je i zajištění stavební připravenosti „trubkování“ pro slaboproudé rozvody.

Investor: Hlavní město Praha v zastoupení Trade Centre Praha a.s.

Termín realizace: 03/2018 - 06/2018                      

           

 

Celý článek ... 

 

1 | | | |