Aktuální informace a reference /

Reference, aktuality, podpora a činnost společnosti Rekomont a.s.

realizované stavby 2020

 

Nemocnice Na Bulovce:

„Pracoviště magnetické rezonance Magnetom Trio a Tim systém 3 Tesla v Nemocnici Na Bulovce“

Termín realizace: 02–2020 – 30.8.2020

 

Jedná se o rekonstrukci budovy Radiodiagnostického objektu z roku 1989 v objektu Nemocnice Na Bulovce, která slouží k lékařské diagnostice a léčbě onkologických pacientů.

Technicky náročnou adaptací pavilonu 16, 1PP zajistíme kvalitní zázemí a vestavbu pro nejmodernější technologie pro osazení přístrojem magnetické rezonance Tesla 3, kdy touto adaptací vznikne plnohodnotné odborné pracoviště využívající nejmodernějších lékařských technologií. Vestavba bude podporovat nejmodernější TZB technologie včetně chlazení, vzduchotechniky, elektroinstalací a rekuperačních jednotek s dálkovým řízením všech technologií. Objekt je napojen na areálové rozvody inženýrských sítí: vodovod, jednotnou kanalizaci pro splaškovou odpadní vodu a dešťovou vodu, rozvody el. energie, rozvody slaboproudu.

Vzniknou dále nová a moderní sociálního zařízení pro pacienty, lékařský personál, prostorné a moderní vstupní prostory a spojovací koridory včetně zmiňovaných sítí.

Výměnou oken dojde ke zlepšení světelného standardu interiérů a k celkovému architektonickému omlazení budovy.

 

 

Nový Golf, a.s.

„Přístavba zimní zahrady k budově a hotelu golf – základ“

Termín realizace: 17.2.2020 – 6.4.2020

 

Jedná se o novostavbu přístavby zimní zahrady ke stávající budově A hotelu Golf. Stavba zahrnuje provedení základových konstrukcí z betonových pasů a podlahy terasy z ocelové konstrukce, VSŽ plechu a vlastní betonové podlahy.  

 


Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Praha:

 „SÚ NTL PLYNOVODŮ – CUKROVARNICKÁ, U Podchodu, Evropská, Praha 6“

 Termín realizace: 6.4.2020

 

Jedná se o stavbu rekonstrukce stávajícího ocelového NTL plynovodu DN200, který je na pokraji své životnosti a na kterém by v budoucnu mohlo dojít k únikům plynu. Tento NTL plynovod bude vyměněn za plynovod d90 a bude napojen na STL plynovod, tudíž se v dané lokalitě zvýší tlaková hladina a toto pomůže ke stabilitě stávající sítě. Tato realizace obsahuje celkem 617 m zrekonstruovaného plynovodu a 22 ks rekonstruovaných plynových přípojek. Vzhledem k provádění prací v době epidemie COVID 19 v rámci ČR byli upraveny montážní práce na bez-odstávkovou technologii, kdy během rekonstrukce plynových přípojek nedojde k odstavení objektů od plynu, jelikož je použit mimochod pro vedení plynu. Tímto opatřením jsme zamezili styku našich pracovníků s dotčenými správci či majiteli objektů a neomezujeme komfort odběratelů plynu v těchto nelehkých dnech.

 

 

Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., Praha:   

„SÚ STL/NTL plynovodů ul. Juarézova, Českomalínská a okolí, Praha 6“

 Termín realizace: 6.4.2020

 

Provádíme rekonstrukce stávajících plynovodů, kdy nejstarší část plynovodního potrubí je z roku 1940. V rámci drtivé většiny stavby jsou nové plynovody realizovány pomocí protahování do stávajících plynovodů, čímž jsme omezili množství zemních prací v rezidentní čtvrti plné státních ambasád a zachovali jejich jistý komfort. Jedná se o rozsáhlou stavbu s 1357 m rekonstruovaných plynovodů, kdy značnou část tvoří větší dimenze d400 a d315 s celkovým počtem 41 ks plynových přípojek. Provádíme stejně jako na akci Cukrovarnická (montážní práce na bez-odstávkovou technologii).

 

 

Gas Net, s.r.o., Innogy ČR a.s.:

„Rekonstrukce MS Mělník Sportovní“

 Termín realizace: 6.4.2020

 

Jedná se o stavbu v sídlištní části města Mělníka, kdy se pokračuje v trendu zvýšení tlakové hladiny NTL na STL a tím zvýšení stability sítě. Pro zachování stávajících komunikací a co nejmenšího dopravního omezení využíváme metodu protahování potrubí stávajícím plynovodem. Stavba obsahuje realizaci 568 m plynovodu a 22 ks plynových přípojek.

 

  

Nemocnice Na Bulovce:

„Stavební úpravy v budově gynekologicky porodní kliniky v Nemocnici Na Bulovce“

Termín realizace: 13.11.2020 – 21.2.2020

 

Stavebními úpravami došlo k dispozičním změnám, modernizaci prostor a maximálního pohodlí rodiček a novorozenců.

Vybudovali jsme 2 porodní apartmány větně sociálního zázemní dle současných nejmodernějších trendů porodnictví, místo současných tzv. slehárenských boxů v místnosti sterilizace a eklampsie. Dále došlo k prosunutí místností pro mytí lékařů a vytvoření nového prostoru pro sterilizaci nástrojů. 2. NP. Ve 3 NP jsou nyní vytvořeny denní místnosti pro lékaře a sociální zázemní.

 

 Gas Net, s.r.o., Innogy ČR a.s.:

 „Rekonstrukce MS Mělník Fr. Kriegela“

Termín realizace: 07 2020 – 15.9.2020

Realizujeme rekonstrukci SLT plynovodu v ulici Františka Kriegela v Mělníku metodou otevřeného výkopu a část etapy metodou vtahováním nového potrubí ve stávající trase. Plynovod bude realizován z materiálu PE-O 100RC a přípojky v počtu 27 taktéž z PE-O 100RC. Celková trasa je plánována v dimenzích DN 100 v délce cca 530 m, DN 80 v délce 140 m a DN 40 v délce 40 m.

 

 

 Gas Net, s.r.o., Innogy ČR a.s.:

 „Rekonstrukce MS Mělník Klášterní“

Termín realizace: 05 2020 – 7.8.2020

Celá trasa rekonstrukce SLT plynovodu a přípojek v ulici Klášterní, Nezvalova, Vlasákova v Mělníku bude realizována metodou otevřeného výkopu. Část plynovodu vede v silnici a podchází vodoteč (potok Pšovka) mikrotuneláží, a to v ulici Klášterní se zatažením chráničky plynovodu PE d160 a PEd225. Celková délka plynovodu je 670 m a 23 přípojek v délce 360 m.

 

 

Gas Net, s.r.o., Innogy ČR a.s.:

„Rekonstrukce MS Beroun Švermova“

 Termín realizace: 18.5. – 30.8.2020

V městské části Beroun v úlecích Švermova, Košťálkova, Hamplova, třídě Míru, Na Máchově, Pod Homolkou, Na Morákově, K. Čapka a ulici Ve Svahu realizujeme rekonstrukci stávajícího NTL plynovodu na STL plynovod metodou otevřeného výkopu a protahováním potrubí. Původní plynovody budou nahrazeny STL dn 90/63 a přetlakovány z NTL na STL. Stávající ocelové přípojky k jednotlivým odběratelů budou vyměněny za materiál polyethylen PE a budou provedeny pro tlakový stupeň STL. Dále dojde k záměně NTL a STL a s tím spojení osazení HUP a regulátorů.

 

 

Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., Praha:

„NTL, STL Nepomucká, Pod Školou, Plzeňská, Praha 5“

 Termín realizace: 19.6.2020 - 24.7.2020

Jedná se o rekonstrukci STL a NTL Plynovodu. Účelem užívání stavby je zajištění bezpečné a spolehlivé dodávky zemního plynu k jednotlivým odběratelům v lokalitě Košíře.

Stavba NTL a STL plynovodů je napojena na stávající NTL a STL plynovodní síť v lokalitě Košíře. Výstavba plynovodu a přepojování domovních přípojek je realizována po částech tak, aby nedošlo k přerušení dodávek zemního plynu jednotlivým odběratelům na dobu delší než 48 hodin. 

Stavba je rozdělena na 11 etap. Čtyři etapy provádíme v roce 2020 a další budou provedeny v příštím roce 2021. Během výstavby bude částečně omezen provoz v ulicích Plzeňská, Nepomucká, Pod školou, Musílkova. Uzavírky vjezdů k parkovacím plochám budou řešeny po částech, tak aby vždy byla zachována možnost parkování. Po dokončení výstavby bude funkce napojení na dopravní infrastrukturu uvedena do původního stavu.

 

 

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Praha:

„SÚ STL Jankovcova, Varhulíkova, Praha 7“

Termín realizace: 3.8. 2020 - 30.11.2020

 

Jedná se o přeložku stávajícího plynovodu STL v křižovatce ulice Jankovcova a Dělnická, a výstavbu tří nových STL plynovodů v křižovatce Jankovcova do ulice Dělnická, do ulice U Průhonu a do ulice Přístavní. STL plynovod bude položen v d.110 v délce 1330 m a plynovod d. 160 v délce 513 m. Přípojky v délce 175 m v d od 32-40 budou připojeny pro 32 objektů.

 

 

Městská část Praha 5:

„Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5“

Termín realizace: 8/2020 -2-3/2021

Akce je rozdělena do dvou stavebních etap. V první etapě vybudujeme splaškovou kanalizaci, vodovod, přívod elektrického slaboproudého vedení, následně vybudujeme plynovod a přípojek silnoproudého elektrického vedení, dešťovou a splaškovou kanalizaci včetně přípojek a veřejné osvětlení. V druhé etapě budeme provádět opravu budov, zdí včetně schodišť a celkovou úpravu venkovního prostranství v chráněné oblasti Buďánka.

 

 

Celý článek ... 

 
Společně vracíme život na Buďánka

 

Osada Buďánka se nachází v severozápadní oblasti Městské části Praha 5, od ulice Plzeňská a Nad Zámečnicí. O historii této osady se toho mnoho nedochovalo. Údolím, které se formuje od Motola, přes Košíře na Smíchov protékal potok, který sehrál důležitou roli v životě původních obyvatel dělnické kolonie Buďánka.

 

 Samotná osada Buďánka se nachází na skalnatém jižním kopci nad ulicí Plzeňskou na Praze 5.  Lokalita je ohraničena ulicí U Zámečnice, Nad Zámečnicí, vrstevnicí jižního svahu a zelenou plochou u stávající trafostanice. Osadu tvořilo 24 domů.

V současnosti se zde nachází kolem 4 budov a zbytky jednotlivých obydlí. Zahájením naší činnosti, výstavbou inženýrských sítí, vznikne možnost pro realizaci projektu obnovení a vybudování památkové zóny s kulturně společným využitím a centrem společenského dění.

Osídlování tohoto skalnatého a neúrodného kopce se stali dělníci nedalekého lomu a cihelny, kteří přišli do Prahy za prací koncem 1800 – 1840. Domky byly jednoduché, stavěny z materiálu z lomu, cihel, jílu a vše dostupného co v té době bylo. Některé základy byly stavěny přímo na zemi bez základů. Mnohé z příbytků a přístavků byly nalepeny přímo na skále. Ta také tvořila zadní stěnu mnohých přístavků. Dodnes se zde nachází mnoho kůlen, chlívků a přístaveb spolu se schodišti, průchody a tajemnými zákoutími, které tvořily ojedinělý charakter místa. Každý domek byl jiný. Vyrůstaly průběžně dle potřeby majitelů. A to vše na velmi malém prostoru včetně malých zahrádek a zákoutí. Dle historiků a dochovaných informací, zde bydlelo kolem 300 lidí. Vytvořili komunitu, tak jako tomu bylo na rodných vesnicích odkud přišli za prací. Hráli ochotnické divadlo, scházeli se u potoka a studny, pěstovali drobné domácí zvířectvo a vytvořili zelenou oázu pro příjemný odpočinek. 

 


Občanskému sdružení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a MČ Praha 5 se podařilo realizovat první z projektů na záchranu Buďánek, rekonstrukci objektu bývalého koloniálu a dále pak i mlékárny.

 


Nyní naše společnost Rekomont, a.s. realizuje, tak dlouho očekávanou, výstavbu inženýrských sítí plynu, vody, kanalizace, silnoproudu, slaboproudu, veřejného osvětlení a dalších prací v rámci oprav, jako je vyklizení a zajištění ruin, oprava opěrných stěn a schodišť v památkové zóně Osada Buďánka pro započetí rekonstrukce a zachování Buďánek a komunitního života v této lokalitě.

 

V průběhu výstavby došlo k upřesnění požadavků architekta, pro maximální zachování původního historického rázu osady Buďánka. Rekonstruované a nově budované inženýrské sítě jsou předpokladem pro následný vznik již neexistujících domů a opravu a rekonstrukce domů stávajících. Touto změnou projektu dojde k umožnění výstavby nového objektu na původních základech bývalého mlýna. Následně dojde ke změně silnice v ulici Nad Zámečnicí, která bude ústit do ulice Plzeňská, přímo přes současné parkoviště. Současná rušná křižovatka ulice Plzeňská a Musílkova bude minulostí.

Naše společnost provádí práce s maximální citlivostí, šetrností a s úctou udržení myšlenky historického rázu původní osady a zachování památkové zóny pro další generace.

Koncem roku 2020 jsme provedli rekonstrukci inženýrských sítí (vody a kanalizace), část rekonstrukce opěrné zdi, za kterou povede hlavní cesta do horní části Buďánek.

 


Současně probíhá technologická přestávka z důvodu nepříznivého počasí. 


Investor: MČ Praha 5 

Termín výstavby: 13.7.2020 - 30.6.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celý článek ... 

 

1 | | | | |