realizované stavby

ÚSPĚŠNĚ DOKONČENÉ STAVBY:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace: „ŽST Kutná Hora město – kompletní oprava objektu" jedná se o kompletní opravu železniční stanice vč. opravy fasád, střešních konstrukcí, výplně otvorů, klempířské práce, elektroinstalace, ZTI, ÚT, osazení nových oznamovacích a zabezpečovacích prvků.

PPSM, a.s.: „Celková rekonstrukce – stavební úpravy objektu č. 4 v areálu PP, a.s. v Michli" předmětem zakázky byly stavební úpravy v budově, úprava stávajících areálových přípojek k budově - silnoproudé i slaboproudé přípojky, umístění nových přípojek k budově – vodovodní přípojka, kanalizační přípojky včetně revizních a retenčních šachet (dešťové i splaškové), plynová přípojka se zemním regulátorem a nová přípojka slaboproudu (EPS).

 

REALIZOVANÉ STAVBY:

Trade Centre Praha  a.s.: „Zasíťování Hořejšího nábřeží" předmětem stavby je návrh zasíťování nábřežní hrany - inženýrskými sítěmi. Tyto budou sloužit pro zásobování areálu náplavky pitnou vodou, jeho odkanalizování a rozvodem NN. Součástí je i zajištění stavební připravenosti „trubkování“ pro slaboproudé rozvody.

Streicher, Plzeň, spol. s r.o.: „Reko VTL Vražkov - Roudnice nad Labem, I. etapa, II. část" rekonstrukce VTL plynovodu DN 150 PN 40, VTL plynovodní přípojky DN 80 PN 40 pro VTL RS Hracholusky a VTL plynovodní přípojky DN 100 PN 40 pro VTL RS ROSS.

Sev.en EC, a.s.: „Oprava vratného chladícího řadu B3 (Elektrárna Chvaletice)" předmětem díla je provedení výměny poškozeného potrubí chladícího řádu B3. Jedná se o potrubí DN2000 PN6 o průměru 2020 mm s tloušťkou stěny 10mm a celkové délce pro opravu cca 45m.

GasNet, s.r.o.: „Reko MS Roudnice nad  Labem, Sladkovského nám. + 1“ v roce 2018 proběhne rekonstrukce NTL plynovodů a převod plynovodů na STL. Nové STL plynovody dn 160/63 nahradí původní NTL plynovody DN 300 a 100. Přípojky budou doplněny regulátory STL/NTL. Stávající ocelové NTL plynovody budou zrušeny. „Reko MS PŘÍBRAM - Hradební+1" výměna stávajících ocelových nízkotlakých plynovodů za nové PE dn 225, dn 160, dn 110. Výměna NTL plynovodů bude v trase stávajících ocelových plynovodů. Součástí stavebních úprav je i výměna starých přípojek za nové. Přípojky budou zakončeny HUP v pilířích nebo v zemním provedení před objekty. "Reko VTL DN300 Plzeň – Severní obchvat (Újezd)" výměna VTL plynovodu DN 300 bude probíhat převážně v trase stávajícícho. Přechod komunikace bude protlakem a VTL plynovod uložen do chráničky DN 500. Dále proběhne výměna stávajících ocelových NTL plynovodů za nové PE dn 160, PE dn 110, PE dn 63. „Reko MS Roudnice nad  Labem - Špindlerova"  předmětem stavby je rekonstrukce NTL plynovodů. Nový NTL plynovod dn 110 nahradí původní plynovod DN 100/150/200. "Reko MS RAKOVNÍK – Nad Jamkou" předmětem stavby je rekonstrukce NTL plynovodu, přípojek a převod plynovodů na STL. Nový STL plynovod dn 63/50 nahradí původní NTL plynovody DN 125/80. „Reko MS Roudnice n. Labem – Kratochvílova“ nové NTL plynovody dn 110/90 nahradí původní plynovod DN 100. Stavba bude prováděna otevřeným výkopem. Součástí stavby jsou též výměny stávajících NTL plynovodních přípojek k jednotlivým odběratelům a to až po stávající HUP. „Reko MS Roudnice n. Labem – Krabčická“. Předmětem stavby je rekonstrukce NTL plynovodů a převod plynovodů na STL. Nové STL plynovody dn 63 nahradí původní NTL plynovody DN 150/100/50. Stavba bude prováděna otevřeným výkopem. Reko MS Rakovník – VáclavskáNový plynovod PE 100 RC dn 110 bude rozdělen na větve „A,B,C,D. Tyto samostatné větve budou postupně rekonstruovány po rozpojení od stávajících plynovodů,  budou ukládány do otevřeného výkopu vč. obsypu a podsypu pískem a za pomocí balonovacích souprav budou propojeny se stávajícími plynovody.

PPD, a.s.: „Stavební úpravy NTL plynovodu Nádražní, Moulíkova, Praha 5“ Jedná se o stavební úpravy stávajících NTL plynovodů, z NTL tlakové hladiny /5 kPa/ na STL tlakovou hladinu /100 kPa/. Nové plynovody budou ukládány ve stávajících i nových trasách, převážně bude provedeno vtažení nového STL plynovodu do stávajícího. V rámci stavby bude vybudován nový propojovací plynovod PE dn 225 délka 11,0m, propojovací plynovod PE dn 63 délka 36,0m a propojovací plynovod PE dn 110 – délka 9,0m. „Stavební úpravy NTL plynovodů Sopotská Opolská a okolí, Praha“ Stávající plynovody z oceli budou odpojeny, vytrhány a následně nahrazeny novými. NTL OC DN 100 bude nahrazen novým plynovodem NTL PE dn 110x6,3 SDR 17,6 z materiálu PE100 RC a NTL OC DN 150 bude nahrazen novým plynovodem PE dn 160x9,1 SDR 17,6 z materiálu PE 100 RC. Odpojený NTL plynovod bude zlikvidován. "Přístavba velínu k stávající regulační stanici" Stávající nevyhovující dvoupodlažní zázemí regulační stanice bude doplněno o přístavbu. Výška přístavby bude shodná s výškou stávajícího objektu. Obdélníková přístavba bude dvoupodlažní stejně jako zázemí stávajícího objektu. Součástí stavby je oprava vnější omítky stávajícího objektu a nový fasádní nátěr. Původní nepoužívaná vodovodní přípojka bude nahrazena přípojkou novou. Přípojná skříň elektro bude přesunuta do oplocení. Opravena a doplněna bude zpevněná plocha pro parkování, včetně opravy vjezdu a oplocení.

Česká republika - Ministerstvo obrany: „Kbely, zásobník odmrazovací kapaliny pro leteckou techniku – výstavba“ předmětem stavby je výstavba skladovacího zařízení odmrazovacích kapalin pro dopravní letadla v areálu letiště Kbely vč. El. Přípojky a dodávky technologie zásobníků.

Město  Lysá nad Labem: "Rekonstrukce bytového domu  Na Františku" jedná se o rekonstrukci domu ve 2 podlažích a rekonstrukci krovu spojenou s výměnou původní střešní krytiny. V objektu bude celkem 8 malometrážních bytů a nebytové prostory. V rámci úprav budou rekonstruovány všechny vnitřní instalace. Dispoziční řešení zahrnuje nové rozdělení příčkami tradiční zděnou i montovanou technologií, instalaci podhledů, zateplení v prostoru půdy, rekonstrukci všech vnitřních povrchů.