realizované stavby

ÚSPĚŠNĚ DOKONČENÉ STAVBY:

GasNet, s.r.o.: „Reko VTL MIMOV – TUZ u Mimova" - zrušení a odstranění stávajícího TU DN 300 a TU DN 100. Umístění nového liniového TU DN 300 s odbočkou DN 100 včetně nového oplocení 4,65x4,65m. Reko VTL č. 4 etapa lokalita Třebíz" vybudování nového VTL plynovodu DN 300, PN40 v délce 1200m. „Reko MS Rakovník – Kuštova" rekonstrukce stávajícího STL plynovodu OCEL DN 300 a zrušení části stávajícího NTL plynovodu ocel DN 100bude vyměněno za STL potrubí PE 100 dn 225. Součástí rekonstrukce jsou navazující plynovodní přípojky v celkovém počtu 9 ks. "Reko MS PLZEŇ – Studentská" nový propojovací STL plynovod PE 100 d 160 v délce 379,4 m bude napojený na stávající STL plynovod d 160. Trasa bude vedena při stávajícím STL plynovodu d 50 (demontovat), dále kolem haly Kooperativa Arena směrem ke Studentské ulici a k objektu Hasičského záchranného sboru. Zde bude nový plynovod propojený na stávající STL plynovod d 225.

PPSD, a.s.: „Stavební úpravy na NTL plynovodech v ul. Na Petřinách, 1. ETAPA, Praha 6 - Břevnov, Veleslavín" nový polyetylenový NTL plynovod PE dn 315 byl napojen na stávající ocelový NTL plynovod DN 300. Ve svislých stavebních konstrukcích byly osazeny ocelové chráničky. „Stavební úpravy STL plynovodů ul. Ve Smečkách, Praha 1" stávající STL plynovod z oceli o dimenzi DN 150 byl nově realizován v PE o vnějším průměru d 160. Délka opraveného plynovodu STL PE 160 je 395 m. Dále byl cca 1 m za odbočkou PE d160/ OC DN 200 osazen nový trasový uzávěr PE d160. „Stavební úpravy STL plynovodů ul. Nad Kolčavkou, Praha 9" stavba proběhla vev třech etapách - etapa 1 - STL PE dn 560x31,7 SDR 17,6 + STL OC DN 500 (516x8,0)  nový plynovod v oblasti křížení s vodním tokem Rokytka. Etapa 2 - STL PE dn 560 v ul. Kolčavka + navazující část (zrušená dráha a areál PP) a etapa 3 - STL PE dn 560 v ul. Nad Kolčavkou.

PPD, a.s.: „Stavební úpravy NTL a STL ul. Žitomírská a okolí vč. zrušení STL RS č.118 Madridská" nový STL plynovod byl proveden z materiálu PE100 SDR17,6 dn225 s ochranným pláštěm v celkové délce 131 m a PE100 SDR17,6 dn110 s ochranným pláštěm v celkové délce 221 m. Nové plynovodní přípojky byly provedeny z materiálu PE100 SDR11 dn63 RC s ochranným pláštěm o celkové délce 11 m a dn32 o celkové délce 38 m. Z tohoto počtu byl 1 ks přípojky dn32 přepojen na nový hlavní řad plynovodu. „Stavební úpravy NTL a STL plynovodů v ulici Sitteho, U družstva práce, Praha 4" nové STL plynovody dn 160, 225 PE 100RC jejichž účelem byla náhrada stávajícího ocelového plynovodu DN 200, DN 150, STL dn 160 PE a STL dn 50 PE. Nový STL propoj dn 160 PE byl vystavěn v ulici Bohuslava Martinů, který propojil stávající STL plynovod DN 350 v ulici Hudečkově se vstupem regulační stanice v ulici Bohuslava Martinů. Stávající NTL plynovodní přípojky byly rekonstruovány na STL provoz - 16 ks. Nově byl osazen na jednotlivé odběrné místo regulátor tlaku a nový HUP. Byly osazeny nové skříně v oplocení s regulátorem a HUP. „SÚ NTL ul. Dolnokrčská, Praha 4" stávající NTL plynovod z oceli o dimenzi DN 200 v délce 25 m byl nahrazen potrubím z PE o vnějším průměru d 225 v délce 10 m.

VŠCHT Praha: „Rekonstrukce ubytovací části koleje Sázava – etapa 2017" byly provedeny nové koupelny a WC ve stejném místě a objemu. Došlo k vybourání původního umakartového a siporexového jádra, nové příčky jsou sádrokartonové s hlukovou izolací. Byly provedeny nové povrchy podlah v celé buňce a uskutečněna nová výmalba stěn a přeštukování.

Sev.en EC, a.s.: „Plynofikace areálu Elektrárny Sev. en EC ve Chvaleticích" plynofikace areálu je funkčně složena ze tří samostatných inženýrských objektů. IO.02 – STL plynovod pro areál elektrárny Sev.en EC, IO.03 – STL průmyslový plynovod, IO.04 – NTL přeložka.


V SOUČASNÉ DOBĚ REALIZOVANÉ STAVBY:

GasNet, s.r.o.: „Reko MS Roudnice nad  Labem, Sladkovského nám. + 1“ v roce 2018 proběhne rekonstrukce NTL plynovodů a převod plynovodů na STL. Nové STL plynovody dn 160/63 nahradí původní NTL plynovody DN 300 a 100. Přípojky budou doplněny regulátory STL/NTL. Stávající ocelové NTL plynovody budou zrušeny.

PPSM, a.s.: „Celková rekonstrukce – stavební úpravy objektu č. 4 v areálu PP, a.s. v Michli" předmětem zakázky jsou stavební úpravy v budově, úprava stávajících areálových přípojek k budově - silnoproudé i slaboproudé přípojky, umístění nových přípojek k budově – vodovodní přípojka, kanalizační přípojky včetně revizních a retenčních šachet (dešťové i splaškové), plynová přípojka se zemním regulátorem, nová přípojka slaboproudu (EPS).

STREICHER, Plzeň, spol. s r.o.: „Reko VTL Vražkov - Roudnice nad Labem, I. etapa, II. část" rekonstrukce VTL plynovodu DN 150 PN 40, VTL plynovodní přípojky DN 80 PN 40 pro VTL RS Hracholusky a VTL plynovodní přípojky DN 100 PN 40 pro VTL RS ROSS.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace: „ŽST Kutná Hora město – kompletní oprava objektu" jedná se o kompletní opravu železniční stanice vč. opravy fasád, střešních konstrukcí, výplně otvorů, klempířské práce, elektroinstalace, ZTI, ÚT, osazení nových oznamovacích a zabezpečovacích prvků.

 

PŘIPRAVOVANÉ STAVBY PRO ROK 2018:

Sev.en EC, a.s.: „Oprava vratného chladícího řadu B3 (Elektrárna Chvaletice)" předmětem díla je provedení výměny poškozeného potrubí chladícího řádu B3. Jedná se o potrubí DN2000 PN6 o průměru 2020mm s tloušťkou stěny 10mm a celkové délce pro opravu cca 45m.

GasNet, s.r.o.: Reko MS PŘÍBRAM - Hradební+1" výměna stávajících ocelových nízkotlakých plynovodů za nové PE dn 225, dn 160, dn 110. Výměna NTL plynovodů bude v trase stávajících ocelových plynovodů. Součástí stavebních úprav je i výměna starých přípojek za nové. Přípojky budou zakončeny HUP v pilířích nebo v zemním provedení před objekty. "Reko VTL DN300 Plzeň – Severní obchvat (Újezd)" výměna VTL plynovodu DN 300 bude probíhat převážně v trase stávajícícho. Přechod komunikace bude protlakem a VTL plynovod uložen do chráničky DN 500. Dále proběhne výměna stávajících ocelových NTL plynovodů za nové PE dn 160, PE dn 110, PE dn 63.

Trade Centre Praha  a.s.: „Zasíťování Hořejšího nábřeží" předmětem stvby je návrh zasíťování nábřežní hrany - inženýrskými sítěmi. Tyto budou sloužit pro zásobování areálu náplavky pitnou vodou, jeho odkanalizování a rozvodem NN. Součástí je i zajištění stavební připravenosti „trubkování“ pro slaboproudé rozvody.