REALIZOVANÉ STAVBY 2021

 

1) GasNet Reko Kralupy n/Vltavou-Palacha
2) GasNet Reko Ml. Boleslav-Bezručova +1
3) Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav   "MB Na Vandrovce - oprava vodovodu
4) GasNet Reko MS Měst.Králové-Palackého
5) PPD Stavební úpravy NTL, STL plynovodů Na Zástřelu, Na Petynce, Praha 
6)

GasNet, s.r.o. REKO MS Litoměřice – Českolipská

7)

GasNet, s.r.o. REAL - REKO MS Litoměřice - Kollárova + 1

8)

GasNet, s.r.o. REKO MS Teplice - Emílie Dvořákové

9)

MČ Praha 5 Vybudování IS Buďánky, Praha 5

10) PPSD a.s. Stavební úpravy NTL Katušická, Toužimská a okolí, Praha 19
11) PPSD - Stavební úpravy STL plynovodu ul. Vodnická, Proutěná, Praha 11
12) PPSD Přístavba Velínu k stávající RS

 

   

1)       GasNet „Reko Kralupy n/Vltavou-Palacha“                      

Reko MS KRALUPY NAD VLTAVOU – J. Palacha – I. etapa

Termín realizace: 1.4. – 15.7.2021

 

Předmětem stavby je rekonstrukce NTL plynovodů a přípojek v ulicích J. Palacha, U Sociálního Domu, V Zahradách, Horymírova a Rubešova.

Nové STL plynovody nahradily původní NTL plynovody a byly na něj přepojeny všechny přípojky. Napojení na STL plynovody bylo realizováno propojem na nově projektovaný plynovod na křižovatce ulic J. Palacha a Na Poláčku (samostatná stavba). Stávající PE plynovody v Horymírově ulici byly pouze (včetně přípojek) na STL přetlakovány. Stavba byla provedena převážně otevřeným výkopem. Součástí stavby byly též výměny stávajících ocelových plynovodních přípojek k jednotlivým odběratelům, a to až po stávající HUP.

Nové plynovody byly naplánovány v délce 750 metrů a 68. přípojek k soukromým odběratelům.                                              

 

           

2)       GasNet „Reko Ml. Boleslav-Bezručova +1“      

Reko MS Mladá Boleslav - Bezručova + 1.

 

Termín realizace: 1.6.-30.10.2021

 

Předmětem realizace stavební zakázky byla rekonstrukce STL a NTL plynovodů a přípojek v ulicích Bezručova a Arbesova. Nový STL plynovod nahradil původní NTL plynovody a byly na něj přepojeny všechny přípojky v těchto ulicích. Součástí realizace zakázky byly též výměny stávajících ocelových plynovodních přípojek k jednotlivým odběratelům, a to až po stávající HUP, převod přípojek na STL a doplnění přípojek regulátory STL/NTL. Převod na STL umožnil zrušení cca 87. metrů trasy (NTL) plynovodu a 490. metrů NTL. Nový STL plynovod je v délce 409 metrů a STL plynovodní přípojky v délce 270 metrů.

 

 

3)       Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav   "MB Na Vandrovce - oprava vodovodu".

 

Termín realizace: 3.5.-20.12.2021

 

Rekonstrukce vodovodu probíhala v koordinaci s námi realizovanou stavbou pro společnost GasNet, s.r.o. "Reko MS Mladá Boleslav - Bezručova"

 

Výstavba zahrnovala úplnou výměnu původních uličních vodovodních řadů. Nové potrubí nahradilo ve stejném profilu a trase původní zrušené řady. Nová trasa potrubí byla vystavěna z tvárné litiny, s výrazně vyššími užitnými vlastnostmi oproti původnímu potrubí z plastu a šedé litiny. Armatury vodovodu pro pitnou vodu, jsou litinové s povrchovou úpravou epoxidací,

Celková délka navržené výměny vodovodních řadů = 1 134 metrů.  Navržené vodovodní řady byly stejně jako řady původní uloženy do zpevněných asfaltových komunikací. Na nově položené potrubí byly přepojeny stávající vodovodní přípojky. Původní armaturní šachty byly u části zachovány, některé nově vystrojeny včetně vyčištění všech původních i nových.

 

Závěrem jsme provedli zásyp, zhutnění a podkladní i svrchní konstrukční vrstvy asfaltové vozovky.

              

4)       GasNet „Reko MS Měst.Králové-Palackého“     

Reko MS Měst.Králové-Palackého  

 

Termín realizace: 20.7.-31.10.2021

 

Předmětem realizace byla rekonstrukce stávajících STL plynovodů v délce 680 metrů.  Rekonstrukce byla provedena otevřenými výkopy a to výměnou ocelového OC potrubí za nové shodné dimenze z materiálu polyethylenu PE. Nové STL plynovodní rozvody byly uloženy do trasy původního ocelového demontovaného potrubí.

Byla provedena rekonstrukce 33. ks původních STL plynovodních přípojek. Dále 4 ks stávajících STL plynovodních přípojek bylo pouze přepojeno na hlavním řadu. Rekonstrukce začala napojením nového STL plynovodu u křižovatky ulic Prezidenta Beneše na stávající ocelový plynovod. Ten byl dále veden do Pražské ulice, kde byl dopojen na stávající ocelový STL plynovod.

Nový STL plynovod PE začíná napojením na nový STL plynovod v křižovatce ulic Prezidenta Beneše a Pražská. Dále byl dopojen na stávající STL plynovod OC v ulici Přemysla Otakara II.

Nový STL plynovod PE začíná napojením na nový STL plynovod u křižovatky ulic Prezidenta Beneše a Pražská. Dále byl veden komunikací - ulicí Palackého třída až před křižovatku ulic Palackého třída a ul. Svojšíkova, zde byl dopojen na stávající STL plynovod.

 

 

 

 

5)       PPD „Stavební úpravy NTL, STL plynovodů Na Zástřelu, Na Petynce, Praha 6“

 

Termín realizace: 17.4.-7.5.2021

       

Stávající ocelové plynovody a přípojky NTL/STL byly nahrazeny PE plynovody. Přípojky byly napojeny navrtávkami na nové NTL/STL plynovody. Přípojky byly provedeny z materiálu s ochranným pláštěm. Pokládka přípojek byla provedena otevřenými výkopy.

Původní přípojky (veřejné části) byly následně vytrhány ze země. Výstavba nových NTL/STL plynovodních přípojek byla provedena od napojení na plynovod až po stávající hlavní uzávěr plynu (HUP). V rámci rekonstrukce byl proveden propoj nových přípojek na domovní rozvod (OPZ).

 

 

6)       GasNet, s.r.o. REKO MS Litoměřice – Českolipská

Termín realizace: 14.5.-31.5.2021

Předmětem realizace byla rekonstrukce stávajícího NTL plynovodu v Litoměřicích, v Českolipské ulici v celkové délce 157 metrů. Realizace byla provedena převážně otevřeným výkopem v komunikacích, chodnících, zelených plochách a bezvýkopovou technologií vtahováním do stávajícího potrubí. Původní  plynovody v trase výměny byly vyjmuty ze země.

 

Nové plynovody byly realizovány v délce 137 metrů, z toho 20 metrů  s ochranným pláštěm a 60 metrů přípojek.

 

 

7)       GasNet, s.r.o. REAL - REKO MS Litoměřice - Kollárova + 1.

Termín realizace: 27.5.-31.8.2021

Předmětem realizace bylo položení nových potrubí NTL plynovodů náhradou za původní NTL v Litoměřicích, v ulicích Kollárova, Čelakovského a Dykova v celkové délce 338 metrů. Součástí byla výměna 18. plynovodních přípojek s ochranným pláštěm, v celkové délce cca 88 metrů. Realizace byla prováděna otevřeným výkopem.

 

8)       GasNet, s.r.o. REKO MS Teplice - Emílie Dvořákové

 

Termín realizace: 01.7.- 31.8.2021

Jednalo se o výměnu plynovodů a přípojek v Teplicích, v ulicích Emilie Dvořákové, Stanová a Zemská. Nový středotlaký plynovod byl veden v trase původního nízkotlakého plynovodu. Nový NTL plynovod byl navržen jako propojovací NTL plynovod mezi původním NTL plynovodem ze Zemské ulice a rekonstruovanou částí NTL plynovodu v ulici Emílie Dvořákové. STL plynovod byl veden v trase původního STL plynovodu a byl napojen na stávající STL plynovod. Realizace stavby byla prováděna otevřeným výkopem i bezvýkopovou technologií.

 

NTL plynovod byl  položen v délce 300 metrů, NTL a STL přípojek bylo provedeno 290 metrů.

 

 

9)           Městská část Praha 5 „Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5“

Termín realizace: 1.8.2020 -9/2021

Akce byla rozdělena do dvou stavebních etap. V první etapě jsme v roce 2020 v části areálu Buďánka vybudovali splaškovou kanalizaci, vodovod, přívod elektrického slaboproudého vedení, včetně ,oprav budov a zpevnění svahu. V letošním roce jsme pokračovali s budováním nových inženýrských sítí hlavních řadů a přípojek ke stávajícím budovám (voda, plyn, kanalizace, osvětlení), opravou schodišť a přístupových cest do památkové zóny a celkovými úpravami venkovního prostranství v chráněné oblasti Buďánka.

 

 

10)    PPSD a.s. Stavební úpravy NTL Katušická, Toužimská a okolí, Praha 19

 

Termín realizace: 1.7.2021 do 31.12.2022

Realizací stavební akce byly stavební úpravy stávajících středotlakých plynovodů. Z důvodu koroze a nevyhovujícího technického stavu a s ohledem na stáří původního plynovodu, došlo k jeho výměně, a to jak v místních komunikacích a chodnících, tak i v zeleni.

Jednalo se o trasu v délce 4329 metrů STL a NTL plynovodu a 173 stávajících a nových přípojek.

 

 

11)    PPSD - Stavební úpravy STL plynovodu ul. Vodnická, Proutěná, Praha 11

Termín realizace: 1.7.2021 do 30.9.2022

 

Realizací stavební akce byly stavební úpravy STL plynovodu v délce 1500 metrů se 133 přípojkami k místním sítím.  Jednalo se o výměnu ocelového plynovodu za polyethylenový v dimenzi od d63 do d225. Stavba byla rozdělená do 28. etap, tak aby nedošlo k přerušení dodávek plynu po celou dobu výstavby více než na 48 hod. Výměna hlavního řadu byla provedena otevřeným výkopem a přípojky, otevřeným výkopem i protažením do stávajícího ocelového potrubí.  

 

 

 

12)    PPSD "Přístavba Velínu ke stávající RS"

Termín realizace: 1.8.2021 do 29.10.2022

 

 

V roce 2021 jsme navázali na předchozí etapy rekonstrukce regulační stanice. Předmětem etapy roku 2021 bylo provedení opravy vnější omítky stávající RS a byl proveden nový fasádní nátěr.  Dále bylo provedeno vybourání kovových rámů oken, včetně osazení nových zákrytů oken – pozinkované panely s tahokovem, kotvené do ostění. Následně bylo provedeno oplechování parapetů.

Nové mřížky výdechů ventilace, přístřešek venkovní jednotky chlazení, oprava oplocení z nově vyrobených polí oplocení s výplní z tahokovu. Na nově osazené a zrekonstruované sloupky byly osazeny bavolety a celé vrchní oplocení bylo osazeno žiletkovým drátem.