Stavební akce roku 2021

1) GasNet „Reko Kralupy n/Vltavou-Palacha"

2) GasNet „Reko Kralupy n/Vltavou-Čechova“  2022

3) GasNet „Reko Ml. Boleslav-Bezručova +1“

4) Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav   „MB Na Vandrovce - oprava vodovodu"

5) GasNet „Reko MS Měst.Králové-Palackého"

6) PPD „Stavební úpravy NTL, STL plynovodů Na Zástřelu, Na Petince, Praha 6"

7) GasNet, s.r.o. „REKO MS Litoměřice – Českolipská"

8) GasNet, s.r.o. „REAL - REKO MS Litoměřice - Kollárova + 1"

9) GasNet, s.r.o. „REKO MS Teplice - Emílie Dvořákové"

10) MČ Praha 5 „Vybudování IS Buďánky, Praha 5"

11) PPSD a.s. „Stavební úpravy NTL Katušická, Toužimská a okolí, Praha 19"

12) PPSD - „Stavební úpravy STL plynovodu ul. Vodnická, Proutěná, Praha 11"

13) PPSD – „Oprava úniků"

 

 

 


  

1)    GasNet „Reko Kralupy n/Vltavou-Palacha“                      

Reko MS KRALUPY NAD VLTAVOU – J. Palacha – I. etapa

 

Termín realizace: 1.4. – 15.7.2021

Předmětem stavby je rekonstrukce NTL plynovodů a přípojek v ulicích J. Palacha, U Sociálního Domu, V Zahradách, Horymírova a Rubešova.

Nové STL plynovody nahradí původní NTL plynovody a budou na něj přepojeny všechny přípojky. Napojení na STL plynovody bude realizováno propojem na nově projektovaný plynovod na křižovatce ulic J. Palacha a Na Poláčku (samostatná stavba). Stávající PE plynovody v Horymírově ulici budou pouze (včetně přípojek) na STL přetlakovány. Stavba bude provedena převážně otevřeným výkopem. Součástí stavby jsou též výměny stávajících ocelových plynovodních přípojek k jednotlivým odběratelům, a to až po stávající HUP.

Nové plynovody jsou plánované v délce 750 metrů a 68 přípojek k soukromým odběratelům.                                       

 

2)    GasNet „Reko Kralupy n/Vltavou-Čechova“       

Reko MS KRALUPY NAD VLTAVOU – Čechova – II. etapa

 

Termín realizace: 1.4.2022

Předmětem stavby je rekonstrukce NTL plynovodů a přípojek v ulicích Čechova a Tomkova.

Nové STL plynovody nahradí původní NTL plynovody a budou na něj přepojeny všechny přípojky. Napojení na STL plynovody bude realizováno na nově pokládané STL plynovody a bude provedeno v ul. Čechově a J. Palacha. Stavba bude provedena otevřeným výkopem.

Plynovod DN 100 na jižní straně Čechovy ulice bude zrušen a přípojky budou přepojeny na nový STL na severní straně. Součástí stavby jsou též výměny stávajících ocelových plynovodních přípojek k jednotlivým odběratelům, a to až po stávající HUP.

Nové plynovody jsou plánované v délce 500 metrů a připojíme 39 soukromých odběratelů.      

            

3)    GasNet „Reko Ml. Boleslav-Bezručova +1“      

Reko MS Mladá Boleslav - Bezručova + 1.

 

Termín realizace: 1.6.-6.8.2022

Předmětem realizace stavební zakázky je rekonstrukce STL a NTL plynovodů a přípojek v ulicích Bezručova a Arbesova. Nový STL plynovod nahradí původní NTL plynovody a budou na něj přepojeny všechny přípojky v těchto ulicích. Součástí realizace Zakázky jsou též výměny stávajících ocelových plynovodních přípojek k jednotlivým odběratelům, a to až po stávající HUP, převod přípojek na STL a doplnění přípojek regulátory STL/NTL. V rámci převodu na STL bude možné zrušení cca 87 m trasy (NTL) plynovodu a 490 metrů NTL. Nový STL plynovod je naplánován v délce 409 metrů a STL plynovodní přípojky v délce 270 metrů.

 


4)    Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav  

"MB Na Vandrovce - oprava vodovodu".

 

Termín realizace: 3.5.-6.8.2021

Rekonstrukce vodovodu bude probíhat v koordinaci námi realizovanou stavbou pro společnost GasNet, s.r.o. "Reko MS Mladá Boleslav - Bezručova"

Výstavba zahrnuje úplnou výměnu stávajících uličních vodovodních řadů. Nové potrubí nahrazuje ve stejném profilu a trase původní zrušené řady. Nová trasa potrubí  bude vystavena z tvárné litiny s výrazně vyššími užitnými vlastnostmi oproti současnému potrubí z plastu a šedé litiny. Armatury vodovodu budou litinové s povrchovou úpravou epoxídací určené pro pitnou vodu.

Celková délka navržené výměny vodovodních řadů je 1 134 m.  Navržené vodovodní řady budou stejně jako řady stávající uloženy do zpevněných asfaltových komunikací. Na nově položené potrubí budou přepojeny stávající vodovodní přípojky. Stávající armaturní šachty budou u části zachovány, některé nově vystrojeny včetně vyčištění všech původních i nových.

Závěrem provedeme zásyp, zhutnění a podkladní i svrchní konstrukční vrstvy asfaltové vozovky.

              

5)    GasNet „Reko MS Měst.Králové-Palackého“     

Reko MS Měst.Králové-Palackého  

 

Termín realizace: 20.7.-20.9.2021

Předmětem realizace je rekonstrukce stávajících STL plynovodů v délce 680 metrů.  Rekonstrukce bude provedena otevřenými výkopy a to, výměnou ocelového OC potrubí za nové, shodné dimenze z materiálu polyethylenu PE. Nové STL plynovodní rozvody budou uloženy do trasy stávajícího ocelového demontovaného potrubí.

Bude provedena rekonstrukce 33 ks stávajících STL plynovodních přípojek. Dále 4 ks stávajících STL plynovodních přípojek budou pouze přepojeny na hlavním řádu. Rekonstrukce bude začínat napojením nového STL plynovodu u křižovatky ulic Prezidenta Beneše na stávající ocelový plynovod. Dále bude veden do Pražské ulice, kde bude dopojen na stávající ocelový STL plynovod.

Nový STL plynovod PE bude začínat napojením na nový STL plynovod v křižovatce ulic Prezidenta Beneše a Pražská. Dále bude dopojen na stávající STL plynovod OC v ulici Přemysla Otakara II.

Nový STL plynovod PE bude začínat napojením na nový STL plynovod u křižovatce ulic Prezidenta Beneše a Pražská. Dále bude veden komunikací - ulicí Palackého třída až před křižovatku ulic Palackého třída a ul. Svojšíkova, zde bude dopojen na stávající STL plynovod.

  

6)    PPD „Stavební úpravy NTL, STL plynovodů Na Zástřelu, Na Petynce, Praha 6“

 

Termín realizace: 17.4.-7.5.2021

Stávající ocelové plynovody a přípojky NTL/STL budou nahrazeny PE plynovody. Přípojky budou napojeny navrtávkami na nové NTL/STL plynovody. Přípojky budou provedeny z materiálu s ochranným pláštěm. Pokládka přípojek bude provedena otevřenými výkopy.

Původní přípojky (veřejné části) budou následně vytrhány ze země. Výstavba nových NTL/STL plynovodních přípojek bude provedena od napojení na plynovod až po stávající hlavní uzávěr plynu (HUP). V rámci rekonstrukce bude proveden propoj nových přípojek na domovní rozvod (OPZ). Odstávka od plynu bude trvat nejdéle dva dny, abychom nenarušili potřeby obýval Prahy 6 v tomto jarním období.

  

7)    GasNet, s.r.o. REKO MS Litoměřice – Českolipská


Termín realizace: 14.5.-31.5.2021

Předmětem realizace je rekonstrukce stávajícího NTL plynovodu v Litoměřicích v Českolipské ulici v celkové délce 157 m. Realizace bude provedena převážně otevřeným výkopem v komunikacích, chodnících, zelených plochách a bezvýkopovou technologií vtahováním do stávajícího potrubí. Stávající plynovody v trase výměny budou vyjmuty ze země.

Nové plynovody budou realizovány v délce 137 metrů z toho 20 metrů v s ochranným pláštěm a 60 metrů přípojek.

 

  

8)    GasNet, s.r.o. REAL - REKO MS Litoměřice - Kollárova + 1.

 

Termín realizace: 27.5.-31.8.2021

 Předmětem realizace je položení nových potrubí NTL plynovodů náhradou za stávající NTL v Litoměřicích, ulicích Kollárova, Čelakovského a Dykova v celkové délce 338 m. Součástí je výměna 18 plynovodních přípojek s ochranným pláštěm, v celkové délce cca 88 m. Realizace bude prováděna otevřeným výkopem.

 

 

9)    GasNet, s.r.o. REKO MS Teplice - Emílie Dvořákové

 

Termín realizace: 01.7.- 31.8.2021

Jedná se o výměnu plynovodů a přípojek v Teplicích v ulicích Emilie Dvořákové, Stanová a Zemská. Nový středotlaký plynovod bude veden v trase stávajícího nízkotlakého plynovodu od. Nový NTL plynovod je navržen jako propojovací NTL plynovod mezi stávajícím NTL plynovodem ze Zemské ulice a rekonstruovanou částí NTL plynovodu v ulici Emílie Dvořákové. STL plynovod bude veden v trase stávajícího STL plynovodu a bude napojen na stávající STL plynovod. Realizace stavby bude prováděna otevřeným výkopem i bezvýkopovou technologií.

 NTL plynovod bude položen v délce 300 m, NTL a STL přípojek provedeme 290 metrů.

 

 

10)  Městská část Praha 5 „Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5“


Termín realizace: 1.8.2020 -9/2021

Akce je rozdělena do dvou stavebních etap. V první etapě jste v roce 2020 vybudovali splaškovou kanalizaci, vodovod, přívod elektrického slaboproudého vedení v části areálu Buďánka včetně oprav budov a zpevnění svahu. V letošním roce pokračujme s budováním nových inženýrských sítí hlavních řadů a přípojek k stávajícím budovám (voda, plyn, kanalizace, osvětlení), opravou schodišť a přístupových cest do památkové zóny a celkové úpravy venkovního prostranství v chráněné oblasti Buďánka.

V současnosti probíhá statické zajištění jednoho z objektů. Následně provedeme protlak splaškové kanalizace pod tímto objektem.

 

 

11) PPSD a.s. Stavební úpravy NTL Katušická, Toužimská a okolí, Praha 19

 

Termín realizace: 1.7.2021 do 31.12.2022

Realizací stavební akce jsou stavební úpravy stávajících středotlakých plynovodů. Z důvodu koroze a nevyhovujícího současného technického stavu s ohledem na stáří současného plynovodu, dojde k jeho výměně, a to jak v místních komunikacích, chodnících tak i v zeleni.

Jedná se o trasu v délce 4329 metrů STL a NTL plynovodu a 173 stávajících a nových přípojek.