Stavební akce roku 2019

02/2019

Finální úpravy kobek, Rašínovo nábřeží, Praha 2, rekonstrukce vnitřních

portálů a   vnitřní vybavení kobek 5, 6, 7, 9, 10 a 11 na Rašínově nábřeží“

Objednatel: Hlavní město Praha

Zastoupené: TRADE CENTRE PRAHA a.s.

Základní charakteristika stavby:

 

Naší nejvýznamnější stavbu roku 2019 jsme započali již koncem roku 2018. Předmětem rekonstrukce jsou celkové revitalizace prostor v nábřežní zdi zvané kobky. Realizované kobky se nachází v místech Rašínova nábřeží od sjezdu Palackého mostu a Jiráskovým mostem. Budoucí využití kobek je projektováno jako galerie a restaurace. Portály kobek jsme renovovali, doplnili žulovými stupni a portály s výplní z akrylátového skla v ocelovém rámu s pivotovým motorickým otvíráním. Před kobku jsme umístili konstrukce pro osazení protipovodňové stěny, která bude v době nepoužití skrytá. Jednotlivé kobky jsou navrženy jako funkční celky.           

                                                  

 

 

  

03/2019

Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s.

"Přístavba Velínu k stávající regulační stanici"

Termín výstavby: 01- 04 2019

Původní nevyhovující dvoupodlažní zázemí regulační stanice bylo doplněno o přístavbu stejně vysokého obdélníkového objektu. Součástí stavby byla oprava vnější omítky stávajícího objektu a nový fasádní nátěr. Původní nepoužívaná vodovodní přípojka byla nahrazena přípojkou novou. Přípojná skříň elektro byla přesunuta do oplocení. Byla také opravena, dobudována a zpevněna plocha pro parkování, včetně opravy vjezdu a oplocení.

 

 

 

Obalovna Chvaletice a.s.

“Obalovna živočišných směsí – Chvaletice“

Termín realizace: 02 – 04 2019

Předmětem této zakázky byla realizace STL plynovodní přípojky PE d160 pro průmyslový areál nově budované Obalovny asfaltových směsí ve Chvaleticích. Plynovodní přípojka Pe d160 byla vystavena včetně regulační stanice plynu. Tato přípojka byla provedena v celkové délce cca. 168m.

 

 04/2019

 Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

“Stavební úpravy NTL (převod na STL) plynovodů Učitelská a okolí, Praha 8“

Termín realizace: 03 – 05 2019

Realizací této stavby došlo ke zlepšení stávajícího stavu zásobování plynem. Došlo k výměně nevyhovujícího NTL plynovodu, potrubí a izolací z roku 1974 a náhradě za nový STL plynovod s novými přípojkami. Navržené stavební úpravy plynovodů zvýšily bezpečnost provozu a spolehlivost dodávek zemního plynu odběratelům Praha 8.  Stavba zahrnovala nový STL plynovod, který nahradil stávající NTL plynovod v lokalitě a nové plynovodní přípojky v prostoru mezi novým řadem a stávajícím HUP na stávajících přípojkách. Realizovaná trasa STL plynovodu byla 550 m a obsahovala 63ks přípojek /délka 393.70 m. Provedení řadů a přípojek bylo realizováno z potrubí PE100 RC, SDR 11 (do DE d63), SDR 17,6 (DE d90 až d110).


05/2019

 Gas Net, s.r.o., Innogy ČR a.s.  

„Rekonstrukce MS Lišany, ulice Pražská NTL plynovody“

Termín realizace: 04 - 05 2019

 

Předmětem stavby byla rekonstrukce NTL plynovodů a přípojek v obci Lišany u Rakovníka v Pražské ulici. Nový plynovod NTL v dimenzi 225, nahradil NTL plynovod v dimenzi 150 a 110. Došlo k výměně plynovodních přípojek k jednotlivým odběrným místům, která byla realizována až po stávající HUP.

 

 

  

06/2019

Eurovia CS, a.s.

„Vraňansko – Hořínský kanál“

Termín realizace:  6 - 8 2019

V období června až listopadu jsme prováděli přeložky plynovodu a vodovodu, kdy tyto sítě byli dotčeny výstavbou „Vraňansko – Hořínského kanálu“. Jednalo se o přeložky STL plynovodu PE d63 a přeložku vodovodu PE d110, které byly původně vedeny po silničním mostě, který procházel rekonstrukcí v rámci výše uvedené stavby. Naše přeložky byly provedeny pomocí zemního protlaku - technologií horizontálního vrtání pomocí hlavic s vodními dláty (tzv. vrtání do skály pod dnem Vraňanského plavebního kanálu vzhledem ke geologickému složení zeminy pod dnem kanálu. Horizontální vrty byli provedeny v celkové délce 217m.