Stavební úpravy STL plynovodů v ul. Nad Kolčavkou, Kolčavka, Praha 9 - Libeň

Stavební úpravy STL plynovodů v ul. Nad Kolčavkou, Kolčavka, Praha 9 - Libeň

Investor: Pražská plynárenská Distribuce, a.s.,

Základní charakteristiky stavby:

Stavba je navržena v třech základních etapách.

ETAPA 1 - STL PE dn 560x31,7 SDR 17,6 + STL OC DN 500 (516x8,0) - V rámci první etapy byl položen nový plynovod v oblasti křížení s vodním tokem Rokytka. Převážná část zemních prací byla realizována při proudění vody přes rýhu.

ETAPA 2 - STL PE dn 560 v ul. Kolčavka + navazující část (zrušená dráha a areál PP) - 2. etapa začala odpojením stávajícího STL plynovodu OC DN 500. Dočasné zaslepení bylo provedeno pomocí přesuvky půlSchuck DN 500. Po provedení odpoje proběhlo odplynění rušeného plynovodu, zemní práce, vytrhání stávajícího potrubí, pískové lože, pokládka nového plynovodu, obsyp potrubí, dílčí tlaková zkouška, hutněný zásyp, obnova povrchů. Mezi nejkomplikovanější část této etapy patřil stávající historický mostní objekt, který křižuje stávající plynovod, jež je stavebně upravován. Vzhledem ke stáří mostního objektu a jeho dlouhou neúdržbou a neznámému založení objektu, bylo ještě před zahájením zemních prací zřízeno záporové pažení, poté mohly být prováděny zemní práce. V místě křížení je ochranná trubka DN 700 v délce 6m. Veškeré práce v oblasti mostního objektu byly prováděny pod dohledem geotechnického dozoru a koordinátora BOZP.

 ETAPA 3 - STL PE dn 560 v ul. Nad Kolčavkou - 3. etapa započala odpojením stávajícího STL plynovodu OC DN 500 za sníženého tlaku na 80 kPa pomocí dvou Balonů. Dočasné zaslepení bylo provedeno osazením nového šoupěte DN 500 JMA. Následně proběhlo odplynění potrubí, zemní práce, vytrhání potrubí, pískové lože, pokládka nového potrubí, obsyp, tlaková zkouška, hutněný zásyp, obnova povrchů.

Technický rozsah stavby:

STL PE dn 560x31,7 SDR 17,6 – 84m

STL PE dn 560x31,7, 18 m – STL OC DN 500 (516*8,0) – 28m

STL PE dn 560x31,7 SDR 17,6 – 214m

STL PE dn 500 – 18 m

STL plynovodní přípojky – 6 ks – 23,7 m

 

Termín realizace: 06/2017 - 08/2017

Smluvní cena bez DPH: 10.432.000,- Kč